Thứ Bảy, tháng 4 04, 2020

* Lánh dịch (7)

Cháu về
bố mọc thêm tay,
Nhưng đang bị dịch
giấu ngay túi quần.
Fb. Trần Đình Tín.
Lão ấy lại khoét ...
vui mừng,
Chờ cho hết dịch
phượt tung đất trời!
Lòng ai
lại rối bời bời!