Thứ Ba, tháng 4 07, 2020

* Lánh dịch (10)

Nằm nhà như thế mấy tuần nay,
Lòng buồn vời vợi có ai hay,
Cách ly kỷ luật cần nghiêm giữ,
Mắt nhìn lo ngại tay lánh tay!
Fb.
Nằm nhà lánh dịch thế mà hay,
Hạn chế dịch Tàu hạn chế lây,
Giữ gìn sức khỏe không hoang phí,
Kiên nhẫn mình ơi chút nữa đi!