Thứ Ba, tháng 4 28, 2020

* Thời vô loại

Trung Quốc xa xưa
lắm vĩ nhân,(*)
Khơi sáng thế gian
như đã từng,
Internet.
Nay sản sinh chi
loài vô loại,
Mang súng vô thần
hủy nghĩa nhân!
Trải dài
lịch sử sáu nghìn năm,
Đạo người, đạo thánh,...
tưởng đáng tầm,
Họ vẫn còn kia
phường vô đạo,
Cướp sông
trộm biển...dậy hờn căm!(**)

(*) Lão Tử, Khổng Tử...Hàn Phi Tử.
(**)Cướp nước làm sông Cữu lòng khô cạn.
Cưỡng chiếm đảo bờ biển Đông Vn!