Thứ Năm, tháng 4 16, 2020

* Di huấn

Di huấn của tiền nhân!
Lời đá vàng còn đó,
Như đuốc giữa đêm thâu,
Đồng vọng khắp năm châu...
Internet.
Di sản của tiền nhân!
Đất trời và biển đảo,
Giặc trong ngoài gian xảo,
Mưu Hán hoá Việt Nam...
Trăm triệu người như một!
Với tấm lòng sắt son,
Quyết bảo toàn di sản,
Muôn năm mãi trường tồn...
Trước lương tâm nhân loại!
Công pháp luật tuân hành,
Tránh xương máu hôi tanh,
Trong kỳ thời văn minh...
Di huấn hạnh giữ thân,
là Đức, Đạo, Nghĩa, Nhân!