Thứ Năm, tháng 4 09, 2020

* Mẹ

Mẹ!
là tất cả
đời con,
Núi, sông, trời, biển...
vuông tròn sánh so.
Fb.
Mẹ!
nguồn hạnh phúc
bao la...
Vũ trụ của Tuệ
an hoà Từ Bi!
Mẹ!
cho của báu
lương tri...