Thứ Hai, tháng 10 12, 2020

* SUMO 7

 Tôi có bạn đêm nay,
Thức khuya xem tennis,
Chung kết giải bên Tây,
Truyền hình về bên Úc,
SUMO thích trận này!
Ảnh fb bxl.
Một già sáu mươi bảy,
Một trẻ mới tám tuần,
Văn hoá hẳn dị dung,
Ngôn ngữ đại bất đồng,
Cùng một sở thích chung!
Cảm ơn đời có nó,
Vui vì nó có tôi,
Dung dăng mình một đôi,
Khuya sớm không lẻ loi,
SUMO chú bạn tôi!