Thứ Sáu, tháng 10 09, 2020

* Ước mong

 Tuổi này 
cáo lỗi về hưu,
Gái gú, nhậu nhẹt ... 
cho thôi chẳng màng.
Duy còn 
Ảnh fb.
việc nữa chưa an,
Đại họa Trung Cộng 
chưa tàn tâm yên.
Tuyến quân đầu
tôi có tên!

Thế giới 
còn trong chiêm bao,
Corona Vũ Hán 
hại bao nhiêu rồi.
Khoanh tay 
chịu trận hả người,
Để loài gian ác 
hại đời thiện lương.
Một lần thôi 
định thiên đường!

Diệt Trung Cộng 
việc phải làm,
Định an nhân loại 
mới cam dạ này.
Thượng Đế
có mắt không đây?
Hay Ngài cũng đã 
nhận đầy của hôi...
Ơn Ngài 
cứu vớt chúng tôi!