Thứ Hai, tháng 10 19, 2020

* Nới giãn

Victoria 
đang phục hồi,
Lockdown nới giãn 
người người cười vui.
Ảnh Internet mod 
Được cắt tóc 
được chơi golf,
20 cây số 
trong ngoài chu vi,
Covid rồi sẽ
qua đi...