Thứ Sáu, tháng 10 23, 2020

* Giãn cách

Giãn cách... nới rộng dần, 
Đến 20 ki lô mét,
Sáng nay ở Sunshine,
Vài ba hội xe đạp,
Ảnh fb bxl.
Năm bảy chiếc motor,
Không hẹn hò chi mô,
Hiệp nhau cùng cà phê,
Sau giờ lướt đường xa,
Quá đã quà chúng ta!
Victoria ngày Football,
Đẩy lùi Vũ Hán ... xa!