Thứ Sáu, tháng 10 30, 2020

* Thuỷ Tiên cứu lụt 2

 Cứu lụt, chữa cháy...
ai ơi!
Không như yến tiệc
mời ngồi thẳng ngay.
Ảnh Internet.
Thấy người lâm nạn 
vén tay,
Tấm lòng thanh khiết 
không suy tính nhiều.
Vô vụ lợi 
tâm nhiễu điều!(*)

Cướp của dân 
việc của quan,
Giúp người khốn khổ 
lòng vàng Từ tâm.
Không phải lúc 
ngồi lâm râm,
Xả thân mưa gió 
vun Tầm Tứ thiêng.
Hành thập thiện
Bồ Tát ơn!

(*)Cadao tục ngữ:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng”.