Thứ Ba, tháng 10 06, 2020

* Ghềnh Tuy An

 Thưa sao 
cho hết tội đây,
Thôi thì giấu bớt 
thơ ngây giả vờ...
Hầu như để cả 
trong thơ!
Ghềnh đá Tuy An.
Người thương nếu đọc 
đừng ngờ vực chi.
Lắm khi 
không hiểu mình vì?

Lắm khi không hiểu 
gì mình,
Những lời tối nghĩa 
vô minh tự lòng,
Cái gì 
không có đợi mong,
Qua đi như thể 
một lần giao lưu.
Bên ghềnh đá 
sắp phẳng phiêu...