Thứ Hai, tháng 10 26, 2020

* Victoria 0-0

Tốt cho
hơn sáu triệu người,
Victoria đã 
hết rồi nhiễm lây.
COVID-19 
Giảm cách ly 
thứ tư này,
Cà phê, quán phở 
lâu nay đợi chờ...
Du lịch, vũ trường 
chưa nghe!