Thứ Năm, tháng 10 08, 2020

* Vẫy thôi

Hôm nay 
không khác mọi ngày,
Bên cái ipad 
ly này ly kia.
Ảnh fb bxl.
Thuốc cao tuổi 
và ống nghe,
Xong tin tức lại 
ghé qua luận bàn...
Thỉnh Phật luận 
giữ tâm an!

Vẫn vậy 
chưa gì đổi thay,
Covid còn đó 
ngại đi ra đường.
Chung quanh ta 
những bức tường,
Cũng có tranh cảnh 
màu vương sậm màu.
Ý thiền 
mới cũ như nhau!

Nhớ cái hẹn 
Dr. Lee,
Chiều nay khám lại 
cánh tay phải nè.
Lúc này 
bảo nó chẳng nghe,
Biểu cầm nó thả 
đau hè cười đau.
Tuổi già thế đó 
chịu thôi!

Thói đời 
“ăn xưa chừa nay”,
Câu này ác nhỉ 
lắm khi bực mình.
Người xem câu ấy 
lời kinh,
Còn tôi lời ấy 
là hình phạt chăng,
Thực tình “tay “
có mầm răng?

Hôm nay 
không khác mọi ngày,
Bên cái ipad 
đợi ngày qua mau,
Gặp bằng hữu 
người chút thôi,
Khích chơi mới biết  
nỗi đau như là...
Tránh đâu dục lạc
ta bà!