Thứ Ba, tháng 10 27, 2020

* Biểu trưng

 Sư Phạm Quy Nhơn 
còn không?
Hai năm đèn sách 
đức trong hạnh thầy.
Trường Sư Phạm Quy Nhơn.
Biểu trưng kỷ tượng 
làm chi,
Mục tiêu giáo dục từng ghi 
khác rồi.
Nhân bản, khai phóng ... 
lỗi thời!(*)

(*) Mục tiêu của nền GD. dưới thời VNCH là khoa học, nhân bản và khai phóng.