Thứ Ba, tháng 10 27, 2020

* Victoria 0-0...2

 Victoria!
Có 2 ngày 
không người lây nhiễm,
Thủ hiến còn căn dặn
ABC News
khẩu trang,
Ra ngoài 
giữ luật đàng hoàng,
Cách ly nghiêm túc 
bình an mọi bề,
Chịu khó chút nữa... 
ai chê?