Thứ Tư, tháng 1 29, 2020

* Nhớ Nguyễn Huệ

Tháng Giêng
người nhớ đến Người!
Mồng Năm Kỷ Dậu
Ngọc Hồi ... Đống Đa!
Fb.
Đuổi Đại Thanh
giữ nước nhà!
Vinh quang
dân Việt tộc ta anh hùng!
Ngàn đời
ghi một kỳ công...