Thứ Ba, tháng 1 28, 2020

* Thăng bằng

Ai chẳng muốn
tạo thăng bằng cuộc sống,
Nhưng làm sao không dễ,
phải làm sao?
Fb.
Vẫn còn Nhân,
và có Quả Nghiệp theo,
Cho và nhận
điều làm chong chênh đạo hạnh.
Bởi lòng tham
và sân si nghi mạng,
Đưa chúng sanh
vào nghịch cảnh lầm than,
Bởi bôn ba
phóng ngoại kiếm kho tàng,
Mà quên hẵn
không thấy tâm mình đầy của báu!
Bất cân xứng
trong và ngoài nương náu,
Là khổ đau
là oan trái kiếp người!
Tỉnh thức rồi
Tứ Niệm Xứ Kinh tôi!
Thân-Thọ-Tâm-Pháp
hướng đời hành tu!