Thứ Ba, tháng 1 07, 2020

* Quy tâm (2)

Cả một đời bận rộn,
Đi tìm của thế gian,
Từng phút giây vội vàng,
Từng khắc thời vội vã.
Ảnh YouTube.
Lo vun bồi bản ngã,
Chăm chúc lắm lợi danh,
Cả một khối thất tình,(*)
Cả một trời lục dục.(**)
Chẳng biết tâm vọng động,
Chẳng biết tính sân tham,
Ngu si một kho tàng,
Ắp đầy trong mù tối.
Quy tâm hồi chánh lối,
Đường sáng cả thế gian,
Phật tánh diệt lòng tham,
Tánh Phật trường bình an!

(*)   Thất tình: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.
(**) Lục dục: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.