Thứ Sáu, tháng 1 03, 2020

* Quy tâm (1)

Cứ mãi miết
trong lăng xăng,
Cho tâm bất ổn như
thân không hồn.
YouTube.
Đạo khơi
đường sáng lòng con,
Quay về tâm hẹp mở toang
kịp thời!
“Tứ niệm xứ” nhất kinh tôi...