Thứ Hai, tháng 1 13, 2020

* Mê em (2)

Mê em
tìm được sức xuân,
Chất trong lòng giữ
một vùng cấm ai...
Footscray 01/20.
Mê em
nét ngọc dáng mai,
Của thơ của mộng
thiên thai mấy kỳ.
Và vì em
chỉ là vì!