Thứ Tư, tháng 1 22, 2020

* Quà Xuân Canh Tý 2020

Nghe nhắc me thôi chốc thèm ngay,
Nước dãi từ đâu trong miệng đầy...
Nuốt ưng ừng ực nhanh cho ráo,
Kẻo ngoài kia ai thấy lại thèm lây!
Fb. Phan Nữ
Dẫu có chín thơm ngót vẫn chua,
Như chanh, xoài, cốc ... lắm người ưa,
Cùng khế xếp hàng chua đồng loại,
Ắp chợ Xuân đủ rim mức bán - mua!