Thứ Sáu, tháng 1 17, 2020

* Mê em ( bài viết thêm)

Mê em,
nhắc để nhớ thêm,
Vui trong kỷ niệm
êm đềm ngày thơ.
Fb.
Mê em
bóng mát hàng dừa,
Tắm mưa, dầm sóng
giấc trưa võ vàng.
Buồn lẽ loi
em sang ngang!