Thứ Ba, tháng 1 21, 2020

* Tuổi đời-Tuổi người

Tuổi đời đo đếm được,
Bằng biểu lịch thời gian,
Ngày tháng năm rõ ràng,
Già hay trẻ thọ mang,
Fb. Đoàn Anh Nhơn.
Có chứng thư đàng hoàng!
Tuổi nào không đếm được?
Bằng định lượng thời gian,
Khốn khó trong lầm than,
Khổ đau trên điêu tàn,
Vấp ngã và nghiệt oan...
Chất nghiệm sống trường giang,
Xây đắp tầm cao sang,
Hay tăm tối miên man,
Hoặc thành tâm đạo tràng,
Với chánh giác hân hoan!
Tuổi làm người quý thay,
Trải qua nhiều đắng cay,
Vượt lên trên nghịch cảnh,
Chấp nhận những đổi thay,
Tuổi là người Chánh tri!