Thứ Tư, tháng 9 09, 2020

* Bóng mây

Mặc kệ Covid (*)
xuân vẫn về,
Melbourne sáng
đẹp nét đam mê,
Fb.bxl.
Trời trong nắng ấm
mây bàng bạc,
Người ra đường
phải khẩu trang che!
Hoa táo chào xuân
búp trổ đầy,
Màu hoa bạch trắng
dạ đắm say,
Thiền hành dưới bóng
quanh hàng táo,
Vỡ lẽ đây ...
rồi bóng của mây!

(*) Corona Vũ Hán-TQ.