Thứ Tư, tháng 9 30, 2020

* Vũng Nồm bình minh

Trên biển 
Vũng Nồm sáng nay, 
Đoàn thuyền về bến 
sau ngày gắng công.
Ảnh Nguyễn Kim Chức.
Những khoan đầy cá 
chờ mong,
Nước xanh mây trắng 
nắng hồng én bay.
Vào thu 
có chút heo may...

Tôi chưa nói là 
nhớ quê!
Nhưng khi tức cảnh 
tâm về với tâm.
Nhớ nhiều lắm 
những tri âm,
Nguồn nước trong cát 
muối ngầm trong xương.
Tha thiết chi 
cuộc ly hương!