Thứ Năm, tháng 9 03, 2020

* SUMO 4

Biết đùa giỡn nhảy húc chui,
Biết nhìn nhận diện ai người nó thương. 
Nghe lớn tiếng lánh vào chuồng, 
Thích ăn thịt hộp uống toàn sữa tươi. 
SUMO được phước lắm rồi! 
Ảnh Nga Bạch.
Cả nhà đều thương SUMO, 
Chăm nôm săn sóc đúng là vật cưng. 
Nicole hết sức vui mừng, 
Bỏ đàn không học chơi cùng SUMO. 
Nacy lo lắng mọi bề! 

Chọc giận SUMO vụng về, 
Mặc đồ chống lạnh nó chê tức mình. 
Dùng dằng bỏ chạy lăng xăng, 
Rượt bắt nó trốn lộn lăn cú cù. 
Mong mùa Covid trôi mau! 

Mùa Covid sẽ qua mau, 
SUMO có bạn một đôi song hành. 
Tản bộ dạo công viên xanh, 
SUMO học nốt bài hành phương xa. 
Không còn quanh quẩn trong nhà! 

Và tối nay SUMO phải thử, 
Tập nằm riêng ngủ thật sớm một mình. 
Khung thời gian hợp quy trình, 
Vì ai cũng bận cho mình việc riêng. 
Vệ sinh đến lớp đi làm!