Thứ Sáu, tháng 9 25, 2020

* Tứ tuyệt nhớ đông

Mưa không nhiều 
mà chiều nay thật rét,
Trời đầy mây 
nhưng phố lại sáng trưng,
Ảnh fb bxl.
Người ưu tư 
mang nỗi nhớ vô chừng,
Như cảm cảnh 
ngày đông tàn lưu luyến!