Thứ Tư, tháng 9 16, 2020

* Ngày vui

Ngày nay đẹp nhất 
mùa Covid,
Tiểu bang mình 
không mất một người,
Ảnh Newspaper.

Nắng xuân 
sưởi ấm khắp nơi,
Với niềm hy vọng tuyệt vời 
bình yên.