Thứ Sáu, tháng 9 25, 2020

* Sang mùa

Sang mùa
hoa táo rụng rơi,
Quanh con đường nhựa 
tàng phơi trắng tàn.
Ảnh fb bxl.
Gió lùa 
qua dọc qua ngang,
Xác hoa tan tác 
võ vàng về đâu.
Chòi non lá mới 
đua nhau!