Thứ Hai, tháng 9 14, 2020

* SUMO

đã 2 ngày rồi
với chúng tôi...
đã 2 ngày
vắng mẹ trong đời,
Fb.Nancy Bach.
về đây nó biết
ai cũng mến,
nhưng chắc buồn
trong nỗi không lời!
còn nữa
thời gian sẽ qua mau,
Sumo rồi
cái nhớ cất giữ đâu,
hay cho quên lãng
là hạnh phúc,
để sống vui
với những cơ cầu...