Thứ Sáu, tháng 9 04, 2020

* Đổi thay 3

Cố tình
làm trẻ chút chơi,
Cũng không thể được
như hồi năm xưa.
Fb. bxl.
Gió đưa nước cuốn
qua mùa.
Thời nào vẻ nấy
thêu thùa ích gì.
Không của mình
nó sẽ đi!

Không là mình
nó ở chi,
Chẳng qua duyên nghiệp
hợp thì ghé qua.
Hết rồi
đường ấy riêng ta,
Chỉ là hư ảnh
bóng tà dương tan.
Về đâu luân lạc
vô vàn!