Thứ Bảy, tháng 8 07, 2021

* Lockdown lần 6

 Cuối tuần… 
Victoria lockdown lần thứ 6,
Có SUMO quanh quẩn 
đỡ buồn,
Ảnh fb bxl.
CoVid 19 còn tàn sát 
chưa buông,
Gây bao thảm cảnh 
lầm than nhân quần.
Mầm Trung Cộng…
họa diệt vong!