Thứ Hai, tháng 8 02, 2021

* Tha hương

 Lòng mãi xót xa với niềm đau,
Tha hương cầu thực những cơ cầu,
Bao giờ cho hết đời bể khổ,
Sống là tranh đấu cuộc cùng nhau.
Ảnh Internet 
Ai có thể cười trên niềm đau,
Có thể quăng xa nỗi âu sầu,
Biết rõ thực hư đời giả tạm,
Thỉnh an tự tại quán bể dâu!