Thứ Tư, tháng 8 11, 2021

* Những cái lockdowns

 Mưa tầm tả 
suốt hôm nay,
Nghe như bão táp 
đâu đây đổ về.
Đem theo 
rét mướt tái tê,
Ủ ê bên gối 
nhớ về xa xăm.
Trời quê mù mịt 
lạnh căm…
Ảnh fb bxl.
Dịch Vũ Hán 
họa ngàn năm,
Hơn 4 triệu đã 
yên nằm đất sâu.
Sức mạnh Quốc Liên (*)
để đâu,
Chưa kêu hỏi tội 
bưu đầu Hán gian.
Chung tay 
diệt kẻ bạo tàn!

(*)Liên Hiệp Quốc.