Thứ Hai, tháng 8 09, 2021

* CoVid Golf

Lỗ golf gây đau mình nhức mẫy,
Lỗ golf gây nhớp nhúa thanh danh,
Ảnh Internet.
Có còn xứng đáng với dân?
Hay nhờ su nịnh cố công gục đầu!