Thứ Tư, tháng 8 18, 2021

* Nhớ bắp nướng

 Bắp non nướng 
trét mỡ hành,
Giận nhau thức mấy 
hổng đành ngó lơ.
Bắp thơm 
nhớ quá ngày thơ,
Ảnh Thanh Huy
Trốn xem hát bội 
ra gò với em…
Chút thôi thương lắm 
van em,
Không đâu mẹ dặn 
anh xem bắp nè.
Cái gì… không 
không đâu nghe!
Ngàn vàng phải giữ trọn bề 
ái ân.
Mỡ tuôn 
môi má nóng rần…
Lễ nghi chưa có 
cán cân lệt chiều.
Nết na gia giáo 
đủ điều,
Bắp nghen ngon lắm 
hơn nhiều ngữ kia.
Không thì 
em bắp bắp dìa…