Chủ Nhật, tháng 9 24, 2023

* Chăn trâu tôi

 Chơi thơ 
như một trai trâu,
…thời siêng năng chăn dắt
 cái TÔI vô tình.
Chuyện Vô Ngã 
trong chúng sanh,
Nguyên nhân khổ nạn 
của mình tha nhân.
Ảnh Internet 
Khi nào 
thuần hóa đạt thành?
Cái tôi vọng tưởng
 nguyên hình khác đâu.
Vẫn như nhau 
vốn giống nhau,
Rồi trong thanh tịnh 
giác câu Tuệ tầm.
Thuần hóa 
công đức Phật tâm…