Thứ Sáu, tháng 9 01, 2023

* Xuân 2023

 Nắng của xuân 
chói chan từ đầu ngõ, 
Ngập lòng tôi 
niềm ấm áp say mê,
Ảnh fb
Nhìn quanh 
ngoảnh lại cười khè,
Cho đời năng lực 
nắng khoe nắng vàng...