Thứ Hai, tháng 9 25, 2023

* Thơ là một trò chơi

Thơ viết cho mình để làm vui,
Xin đừng ai chia cắt chữ tôi,
Có thương khích lệ lời kém cỏi,
Ngôn ngữ tôi nửa Việt rối bời!
Ảnh Minh Cành
Ngữ nghĩa tăng lượng chữ kém đi,
Mà thơ ràng buộc lệ luật thi,
Âm gieo trịch vận không âm tiết,
Lạc điệu người nghe ngẫm cười khì.

Cố gắng lắm rồi thú tiêu dao,
Chút nhạc, chút thơ … chút rượu đào,
Nửa em nửa bạn tình không phận,
Nửa đời qua man mát dạt dào.

Cũng viết cho người hiểu bỏ tôi,
Tình nghĩa đơn sơ của một thời,
Không quên không nhớ và không giữ,
Không tiếc không thương nữa đã rồi…

Hôm nay vui quá lại dài dòng,
Cái này cứ trách chỉ thất công,
Nghiệp ai nấy chịu điều quả báo,
Tịnh tâm tu kiếp khác vợ chồng?