Thứ Hai, tháng 9 04, 2023

* Không cần thiết

 Cần thiết không 
sắp bày chi tiểu nhân, quân tử!
Thuốc thời gian 
tẩy sạch chẳng lâu bền,
Ảnh Internet 
Người đời còn có khi 
đổi họ thay tên…
Kiến, tri, thức, tuệ, … tu, học, hành,… 
vượt trên thói thường.
Chuyện hôm qua 
bụi nghê thường!