Thứ Bảy, tháng 9 02, 2023

* Chánh giác

 Cung kính 
em quy tâm chánh đạo,
Phật từ bi 
em học hạnh từ bi,
Ảnh Hoàng Lệ
Pháp mênh mông 
giữ giới hành trì,
Tăng đàn như thể 
hộ khi niệm đàng.
Cúng dường Phật Pháp Tăng 
giác nan!