Chủ Nhật, tháng 9 10, 2023

* Cải tạo giống

 Có giống nữ giới 
không nào?
Cắt, thay, xén, đổi, đắp, cào, gọt, và chêm!
Đời tân tiến… 
Chúa có răn,
Không người vâng phục 
khi họ cần đổi thay.
Ảnh Magic games
Vì mục đích cuộc sống hôm nay,
Kiếm tiền 
phương tiện trả vay sinh lời.
Dùng khoa học 
xoá Chúa ngôi,
Hay vì tiền kiếp 
có lời giao duyên.
Thế là 
ghềnh thác đảo điên?
Thế là nghiệp báo 
tiền khiêng xếp bày,
Muốn 
cứ làm thử mới hay …