Thứ Sáu, tháng 9 08, 2023

* Loại loài

 Thương cho đàn gấu 
đói kiếm ăn,
Cũng thương đàn cá vượt 
về nguồn sản sinh,
Ai xui 
nên cái vô tình,
Gấu thịt cá vượt 
cho mình còn không?
Ảnh Internet 
Con người cũng là 
thú sống đúng không?
Mồm nói nhân nghĩa 
tay chân ganh giành,
Tạo hóa oái ăm 
vô tình!
Loài sinh loại diệt vô minh 
Ta Bà.
Lòng đâu 
bác ái vị tha…