Thứ Sáu, tháng 9 22, 2023

* … cũng laj là Thức là Nhân

In thơ như thể một trò chơi,
Người trong sòng bạc kẻ ngoài sân banh.
Tôi ê a chữ THƠ nguyên vần.
In sách để giữ tâm hành về sau.
Ảnh Icoffe
Tâm tình tâm sự dầu dầu,
Chân dung nhân diện thức đâu bao giờ.
Khi vui nói chuyện với thơ,
Lúc buồn mình lại có thơ bạn hiền.
Mặc thế sự cố đảo điên…