Thứ Sáu, tháng 9 01, 2023

* Cứ trôi

 In ấn xong 
vài tập thơ,
Ngó lui nhìn tới 
bây giờ mình đâu,
Tóc xưa 
chưa ngã màu nâu,
Thay câu đổi chữ 
từ đâu lạc vần!
Càng suy ngẫm 
cứ phân vân,
Chắc mình không phải 
ngữ sành chơi thơ,
Ảnh Internet 
Đúng vậy đó 
loại dật dờ,
Cắn chữ không vỡ 
nhả tơ sao thành.
Nhưng thôi 
đời đã khiến sinh,
Không chơi không biết 
là mình tới đâu…
Tản bộ vui 
đứng giữa cầu,
Nước trôi mặc nước 
biết màu nước xanh!