Thứ Năm, tháng 9 07, 2023

* Chìu Chiều

 Tôi sai vì 
viết lộn chữ “chìu”,
Không có trong ngôn ngữ 
của người văn minh,
Nên chẳng được nhận 
tấm chân tình,
Người yêu, bằng hữu, ruột thịt mình…
dững dưng!

                                    Ảnh fb bxl 
Tôi sai vì 
đọc lộn chữ “ chìu”,
Không có ai hiểu được 
ngoảnh mặt liều làm thinh,
Lòng trong sống 
trọn vẹn thâm tình,
Rồi trong bể ái 
một mình bơ vơ!
Mình càng sai 
khi nói lộn tiếng “chìu”,
Chim không về tổ 
én nhạn thêu dệt điều thị phi,
Nếu thật biết là “chiều” 
đời sẽ thứ tha,
Qua cơn sân hận 
cho ta còn mình.