Thứ Năm, tháng 9 21, 2023

* Rồi chiều

 Chiều rồi 
bóng ngã chiều rồi,
Hơi sương biển mặn 
còn ngồi nhớ ai?
Ảnh fb Bonnie
Én xuân nhạn hạ 
qua trời,
Men thu sỏi cát
chi hoài dáng xưa.
Gập ghềnh đá 
bọt sóng lùa…