Thứ Năm, tháng 9 21, 2023

* Tìm đâu

Mãi miết tìm chưa thấy,
Chẳng biết nó lánh đâu,
Hoang dã cánh rừng sâu,
Tuyết rơi rơi trên đầu,
Chiều mùa đông xuống mau…
Ảnh Internet 
Cố vén cao vạt áo,
Chốn cũ về đó không,
Lạnh giá và mênh mông,
Những bước dài trống không,
Tê tái dâng ngập lòng…