Chủ Nhật, tháng 9 17, 2023

* Thường vô thường

 Đời vô thường nên hợp tan tan hợp,
Thấy nhiều khi lắm chuyện khó ngậm cười,
Bình thường thôi cứ nghĩ những trò chơi,
Duyên sinh bướm đổ nghịch thời bướm bay…
Ảnh internet 

Tình huống mới tất có lắm đổi thay…
Có tan có hợp có ngay vô thường!
Luyện tâm không chấp sự lý vấn vương,
Thì ra lý sự vốn bình thường thôi.