Thứ Sáu, tháng 5 29, 2020

* Việc dân (2)

Làm sao gánh vác 
được việc dân,
Đội ngũ 
cao danh Đảng dụng cần,
Đã rõ tướng chơn 
loài vô dụng,
Cướp của dân hiền
cho đến cả cục phân!